Obchodní podmínky ND | KAREX

Obchodní podmínky ND

Obchodní podmínky prodeje ND

I. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Karex, a.s., se sídlem Kloknerova 9/2249, 148 00 Praha – Chodov, IČ: 250 88 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4409 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím provozovny Prodávajícího.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, je-li Kupující koncovým spotřebitelem, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího, je-li Kupující podnikatelským subjektem, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ), jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem je osoba uvedená v § 420 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

Prodávající prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana Osobních údajů Kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „Zpracovatele“). Kromě subjektů dopravujících a poskytovatele spotřebitelských úvěrů nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo po dobu trvání předmětu podnikání Kupujícího či Prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·       požádat Prodávajícího nebo Zpracovatele o vysvětlení;

·       požadovat, aby Prodávající nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo Zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

III. Ceny zboží
Ceny u zboží v provozovně Karex, a.s. Cerekvice nad Loučnou jsou vždy aktuální a platné. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Dojde-li k pochybení ze strany Prodávajícího a cena zboží uvedená v provozovně Karex, a.s. Cerekvice nad Loučnou neodpovídá skutečnosti, bude Kupující neprodleně Prodávajícím kontaktován. V takovémto případě má Prodávající právo odstoupit od smlouvy, případně Kupujícímu bude nabídnuto alternativní řešení.

IV. Uzavření kupní smlouvy
Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu www.karex-shop.cz.

Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou nebo telefonicky.

Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, např. Kupující objednané zboží opakovaně nepřebírá, bez pádného důvodu jej vrací nebo jiným způsobem porušuje Obchodní podmínky včetně neuhrazením faktur po splatnosti.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující souhlasí s využitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavření Kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

V. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci Kupujícího.

Hotově

Hotově, případně platební kartou, lze za zboží zaplatit pouze při osobním odběru v provozovně Karex, a.s. na adrese:

Karex, a.s.

Cerekvice nad Loučnou 121
569 53 CEREKVICE NAD LOUČNOU
Dobírka

Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při jeho převzetí. Kupující navíc hradí tzv. dobírečné.

Bankovní převod

Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí Kupující částku na účet Prodávajícího.

Bankovní spojení ČSOB CZK

Číslo účtu: 200687003/0300
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 0068 7003
Swift kód: CEKOCZPP
Měna: CZK

Bankovní spojení ČSOB EUR

Číslo účtu: 68700280/0300
IBAN: CZ80 0300 1712 8002 0068 7003
Swift kód: CEKOCZPP
Měna: EUR
Upozornění pro prodej mimo ČR v rámci EU:
Pro fakturaci zboží bez DPH je NUTNÉ zaslat Prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k DIČ ! Na žádosti o zpětné dobropisy nebude brán zřetel a zboží bude fakturováno s DPH !

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

Při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží, má Prodávající právo žádat od Kupujícího zálohu ve výši až 100 % z prodejní ceny zboží. Exkluzivním nebo speciálním zbožím je myšleno nestandardní zboží, zboží s následnou speciální úpravou, zboží objednané zákazníkovi na míru, případně zboží s vysokou prodejní cenou. Objedná-li si Kupující takovéto zboží, je Prodávajícím neprodleně kontaktován a informován o dalším postupu. Záloha na exkluzivní a speciální zboží je v celé výši nevratná.

VI. Dodací podmínky
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví Prodávajícího. Převzetím zboží u Kupujícího, který je podnikatelem, je okamžik jeho předání prvnímu dopravci (přechod nebezpečí škody na věci). Převzetím zboží u Kupujícího, který je spotřebitelem, je okamžik převzetí zboží od dopravce.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

Dopravce

Zboží je Kupujícímu doručeno zpravidla do 48 hodin od expedice ze skladu Prodávajícího. V den doručení bude Kupující telefonicky kontaktován řidičem.

Osobní odběr

Objednané zboží si může Zákazník osobně převzít v provozovně Karex, a.s. na adrese:

Karex, a.s.

Cerekvice nad Loučnou 121
569 53 CEREKVICE NAD LOUČNOU

 

Kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát Prodávající zřetel.

Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si Prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

VII. Storno objednávky
V případě stornování potvrzené objednávky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů, zejména pokud se zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží.

V případě stornování ze strany Prodávajícího, bude Prodávající v co nejkratší době kontaktovat Kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně Kupujícímu navrácena s výjimkou, kdy se jedná o zálohu na exkluzivní a speciální objednávky (viz článek V.).

VIII. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je koncovým spotřebitelem

Není-li to ve smlouvě výslovně uvedeno, kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, pokud:

·       je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

·       zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

·       bylo-li zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

·       bylo-li zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

·       se jedná o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží zaslané kupujícím zpět k prodávajícímu by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, tj. s návodem, záručním listem a dokladem o koupi a pokud možno v originálním obalu. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, může být částka vrácená kupujícímu ponížena o tyto náklady. Jsou-li splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční částku bezhotovostně na účet kupujícího, tj. kupní cenu a náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání zboží kupujícím prodávajícímu nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal zpět k prodávajícímu. V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace). Kupující je i nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

Vrácené zboží zasílejte vždy na adresu:

Karex, a.s.

Cerekvice nad Loučnou 121
569 53 CEREKVICE NAD LOUČNOU

 

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Neučiní-li tak, prodávající chápe tuto skutečnost jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel

Je-li Kupující podnikatel, Prodávající může Kupujícímu nabídnout dohodu o ukončení Kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě smluvní strany bude zboží vráceno na náklady Prodávajícího zpět Kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

IX. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

·       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

·       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

·       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době šesti (6) měsíců, je-li podnikatelem, to se však netýká:

·       u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

·       na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

·       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

·       vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

·       na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

·       na odstranění vady opravou věci;

·       na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

·       odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

X. Další práva a povinnosti
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nd@karex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o dílo obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869 s webovým kontaktem http://www.coi.cz.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.05.2016 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

 

Kompletní znění VOP při prodeji ND je k dispozici ve formátu ZDE

Objednejte se na servis


Objednat servis

Prodej náhradních dílů a příslušenství

E-shop

Karex a.s.

Cerekvice nad Loučnou
569 53, Česká Republika

Zobrazit na mapě

Zavřít

  Zaslat dotaz

  Povinná pole

  Zavřít

   Servis – Online objednávka

   Povinná pole