Obchodní podmínky | KAREX

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi Karex, a.s., IČ: 25088491, se sídlem Kloknerova 9/2249, 148 00 Praha 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4409 (dále jen „Karex, a.s.“) a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Karex, a.s. a Zákazníkem, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zák. 89/2012 Sb. (NOZ), v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností Karex, a.s. a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Karex, a.s. a Zákazníka. Ústní prohlášení učiněná vůči Zákazníkům zaměstnanci Karex, a.s. tuto společnost nezavazují.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Karex, a.s., tedy od okamžiku, kdy je mezi Karex, a.s. a Zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi Karex, a.s. a Zákazníkem musí být činěny písemně, včetně veškerých změn či dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací (předmět Zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na internetové adrese Karex, a.s. www.karex.cz a dále vyvěšeny a k dispozici v příjmu oprav Karex, a.s.. Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s Karex, a.s. dostatečně seznámil a souhlasí s nimi.

 1. Zakázka
 2. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše Servisní zakázku, která odkazuje na tyto VOPSP. Zákazník si může od Karex, a.s. tyto VOPSP bezplatně vyžádat. Veškeré prodávané náhradní díly vyžadují výhradně odbornou montáž vyškoleným technikem, a tudíž nejsou určeny koncovému spotřebiteli.
 3. V Zakázce je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
 4. Zakázku a rozšíření rozsahu prací lze sjednat i změnit  elektronickou formou – emailem, a to za podmínky, že elektronická komunikace bude probíhat z firemních e-mailových adres Karex, a.s..
 5. Karex, a.s. má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

.

 1. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu
 2. Cenové údaje, pokud jsou uvedeny v Zakázce, jsou stanoveny jako nezávazné, orientační a předběžné s tím, že Zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce.

III. Termín dokončení zakázky

1.Termín dokončení Zakázky je stanoven jako předběžný a orientační a přímo závislý na dodávkách náhradních dílů nebo krycího dopisu.

 1. Předání a převzetí zakázky
 2. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně Karex, a.s. Cerekvice nad Loučnou, není-li dohodnuto jinak.
 3. Pokud Zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaném v Zakázce nebo od oznámení o dokončení Zakázky vzniká Karex, a.s. právo účtovat parkovné ve výši 200,- Kč plus DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení  s převzetím.
 4. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka, a to prvním dnem prodlení.

 

 

 1. Vyúčtování zakázky
 2. Cenu prací účtuje Karex, a.s. na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav a dále na internetové adrese www.karex.cz. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.
 3. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.
 4. Požaduje-li Zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko Zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.
 5. Část ceny Zakázky v rozsahu 10 % celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony), přičemž veškeré tyto administrativní úkony provádí Karex, a.s. nejpozději do 12 hodin od sjednání Zakázky. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně Karex, a.s., je Karex, a.s.oprávněn účtovat Zákazníkovi částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. I. odst. 5 těchto VOPSP.
 6. Platební podmínky
 7. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený Karex, a.s. pozdější den splatnosti.
 8. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a Karex, a.s. sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.
 9. Karex, a.s. je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky. Pro případ nesložení vyžádané Zálohy má Karex, a.s. právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet Karex, a.s. nebo do jejího zaplacení v pokladně Karex, a.s.. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo

 1. Karex, a.s. je oprávněn v souladu s § 1395 a násl. zák. 89/2012 Sb. (NOZ) v platném znění zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.
 2. V případě zadržení předmětu Zakázky Karex, a.s. bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Karex, a.s. odsouhlasena.
 4. Karex, a.s. má vůči Zákazníkovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

VIII. Záruka

 1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.
 2. Dodavatel poskytuje na provedené mimozáruční opravy, servis a materiál záruku v rozsahu 6 měsíců za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
 3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od Karex, a.s. bez vad a poškození. Nevytkne-li Zákazník při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.
 5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném provozu předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti Karex, a.s. s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.
 6. Karex, a.s. důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce odstraní na své náklady ve svém servisním středisku v Cerekvici nad Loučnou, pokud není dohodnuto jinak. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži Zákazníka.
 7. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.
 8. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
 • předmět Zakázky nebyl Karex, a.s. dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,
 • Karex, a.s. neudělil předchozí písemný či jinak doložitelný souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou,
 • vadné díly byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst 5. tohoto článku,
 • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,
 • závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Karex, a.s. a společnost Karex, a.s. tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady si ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.
 1. Odpovědnost za škodu
 2. Karex, a.s. odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu Zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo Zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na Zákazníka.
 3. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá Karex, a.s. pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u Karex, a.s. případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni Karex, a.s. odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez vad. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá Karex, a.s., je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí Karex, a.s. Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí Karex, a.s. částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 5. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které Karex, a.s. převzal do úschovy, hradí Karex, a.s. Zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození, přičemž tato poškození těchto věcí musí Zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu Zakázky, jinak se má za to, že Karex, a.s. předala věci svěřené do úschovy Zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.
 6. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Karex, a.s. nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodu výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Karex, a.s., Zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.
 7. Výhrada vlastnictví
 8. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví Karex, a.s. až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.
 9. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví Karex, a.s., nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.
 10. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům
 11. Tyto VOPSP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Karex, a.s., s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem Karex, a.s. jednat.
 12. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi Karex, a.s. a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla Karex, a.s. pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.
 3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu  oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít.  Zákazník se svým podpisem na Servisní zakázce zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.
 4. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o dílo obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869 s webovým kontaktem http://www.coi.cz.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28.02.2024.

 

 

 

Cerekvice nad Loučnou, 28.02.2024

 

Kompletní Všeobecné obchodní podmínky servisních prací ve formátu PDF ke stažení ZDE

Karex a.s.

Cerekvice nad Loučnou
569 53, Česká Republika

Zobrazit na mapě

Zavřít

  Zaslat dotaz

  Povinná pole

  Zavřít

   Servis – Online objednávka

   Povinná pole